تهیه کالا و اجرای خط لوله 20 اینچ اهواز 3


تهیه کالا و اجرای خط لوله 20 اینچ اهواز 3
نوع قرارداد : Procurement & Construction
کارفرما : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تاریخ شروع : 1396

معرفی پروژه

خط لوله “20 در  مسیر انتقال نفت آذر جنوب به شمال کشور و در شمال غربی اهواز قرار دارد.

شرح کار پروژه

مهندسی خرید، تأمین کالا و اجرای ایستگاه ارسال توپک، ایستگاه دریافت توپک، 6 کلیومتر خط لوله “20 و اتصال آن به واحد اهواز 3، تست و تحویل ایستگاه ها و خط لوله به کارفرما

تصاویر پروژه